Zásady ochrany osobných údajov

Na účely všeobecného nariadenia o ochrane údajov ("GDPR") a zákonov Spojeného kráľovstva o ochrane údajov je prevádzkovateľom spoločnosť Solupak LTD.

O tomto dokumente

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú spôsob, akým spracúvame vaše osobné/podnikové údaje, a vytvorili sme ich, aby ste vedeli, ako používame vaše údaje ako zákazníka spoločnosti Solupak LTD.

Ako zhromažďujeme vaše informácie

Vaše osobné/obchodné údaje môžeme zhromažďovať niekoľkými obmedzenými spôsobmi, a to: priamo od vás, keď vyplníte formulár žiadosti o účet, keď sa pýtate na našej webovej lokalite, keď nám poskytnete informácie o zaslaných objednávkach. Od spoločnosti, ktorá objednáva vo vašom mene.

Typy informácií, ktoré zhromažďujeme

Môžeme o vás zhromažďovať tieto typy osobných/obchodných údajov:

 • Kontaktné a komunikačné informácie (vrátane e-mailovej adresy (adries), telefónu
 • čísla a adresy doručenia/faktúry a záznamy o komunikácii a interakciách, ktoré sme s vami mali);
 • Finančné informácie pri podávaní žiadostí o účet;

Ako používame osobné/obchodné údaje

Osobné/obchodné údaje, ktoré nám poskytnete, sa použijú na to, aby sme mohli plniť obchodný vzťah s vami.

Vo všeobecnosti budeme vaše osobné/obchodné údaje používať na tieto účely:

 • Správa vašich objednávok.
 • Informovanie o čase dodania.
 • Prijímanie platieb za vykonané objednávky.
 • Plnenie objednávok tovaru a služieb.
  Správa žiadostí o vedenie účtu:
 • Úverové referencie
 • Zmluvy o úvere
 • pridelenie obchodného zástupcu v prípade potreby a poskytnutie kontaktu na neho
  informácie;
 • Uloženie vašich údajov na softvérovej platforme, ktorú používame na zaznamenávanie objednávok a
  fakturácia.

Vaše marketingové preferencie

Vždy budeme rešpektovať vaše želania, pokiaľ ide o typ komunikácie, ktorú od nás chcete dostávať, a spôsob, akým ju chcete dostávať. Niektoré oznámenia vám však musíme posielať bez ohľadu na vaše marketingové preferencie, aby sme mohli plniť naše zmluvné záväzky voči vám ako zákazníkovi spoločnosti Solupak Limited.

Príkladmi takýchto komunikácií o základných službách sú:
Záznamy o transakciách, ako sú faktúry, potvrdenia o platbách, prevody a výpisy.

zasielanie zásielok týkajúcich sa zákazníkov, ako sú napríklad upomienky o platbe.

Vy máte kontrolu nad tým, ako s vami komunikujeme. Svoje voľby a/alebo kontaktné údaje môžete aktualizovať tak, že nás kontaktujete na adrese:

Príspevok: Solupak unit 6, Ripley Close, Normanton industrial Estate, Normanaton WF6 1TB
Telefón: 44 (0) 1924 565 120..
E-mail: helen.mcdonald@solupak.eu

Zdieľanie vašich informácií s ostatnými

Vaše osobné/obchodné údaje nepredávame ani neposkytujeme iným organizáciám na iné použitie, ako je uvedené nižšie.

Osobné/obchodné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, môžu byť v prípade potreby zdieľané s týmito tretími stranami:

inkasné agentúry v prípade nezaplatených faktúr.

Ako dlho sa vaše informácie uchovávajú

Vaše osobné/obchodné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na každý účel, na ktorý ich používame.

Vaše práva

Za určitých okolností máte zo zákona právo:

požiadať o prístup k svojim osobným/obchodným údajom (bežne známe ako "žiadosť o prístup k údajom"). To vám umožní získať kópiu osobných/podnikových údajov, ktoré o vás uchovávame, a skontrolovať, či ich spracúvame v súlade so zákonom.

požiadať o opravu osobných/obchodných údajov, ktoré o vás máme. To vám umožní opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás máme.

Žiadosť o vymazanie vašich osobných/obchodných údajov. To vám umožňuje požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie osobných/podnikových údajov, ak neexistuje žiadny dobrý dôvod na ich ďalšie spracovanie. Máte tiež právo požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných/obchodných údajov, ak ste využili svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie).

namietať proti spracúvaniu vašich osobných/obchodných údajov, ak sa spoliehame na oprávnený záujem (alebo záujem tretej strany) a existuje niečo vo vašej konkrétnej situácii, čo vás núti namietať proti spracúvaniu z tohto dôvodu.

Máte tiež právo namietať, ak spracúvame vaše osobné/obchodné údaje na účely priameho marketingu.

požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných/obchodných údajov. To vám umožňuje požiadať nás o pozastavenie spracovania vašich osobných/podnikových údajov, napríklad ak chcete, aby sme zistili ich presnosť alebo dôvod ich spracovania. Môžete tiež odvolať svoj súhlas, ak je tento základom pre naše spracúvanie vašich údajov (bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť nášho predchádzajúceho spracúvania na základe súhlasu). Požiadať o prenos vašich osobných/obchodných údajov inej strane.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené práva nie sú absolútne a v prípade uplatnenia výnimiek môžeme byť oprávnení žiadosti zamietnuť.

Kontakt a sťažnosti

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo toho, ako spracúvame vaše osobné/obchodné údaje, alebo ak chcete uplatniť niektoré zo svojich zákonných práv, môžete nás kontaktovať na adrese Solupak.

Príspevok: Solupak unit 6, Ripley Close, Normanton industrial Estate, Normanaton WF6 1TB
Telefón: 44 (0)1924 565 120.
E-mail: helen.mcdonald@solupak.eu

Ak nie ste spokojní s tým, ako spracúvame vaše osobné/obchodné údaje, môžete podať sťažnosť komisárovi pre informácie. Viac informácií o vašich právach podľa platných zákonov o ochrane údajov nájdete na stránke Úradu komisára pre informácie

webová stránka: www.ico.org.uk.